COVID-19

WARUNKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS
52. Rajd Festiwalowy, 05-06.06.2021
r,

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19, udział w zawodach sportowych 52. Rajd Festiwalowy (zwanych dalej “Zawody”) będzie realizowany z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.

W niniejszym dokumencie określono podstawowe zalecenia i wymagania bezpieczeństwa związane z udziałem w Zawodach, służące ograniczeniu ryzyka zakażenia podczas udziału w Zawodach w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie Polski.

Wytyczne oraz aktualne zasady sanitarne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym Rzeczypospolitej Polskiej w następującym linku https://www.gov.pl/web/koronawirus .

UCZESTNICY

Jako osobę biorącą udział w Zawodach, uważa się: Zawodników, Kierowców, osoby towarzyszące zawodników/kierowców (np. mechanicy), przedstawicieli akredytowanych mediów oraz sędziów i personel organizatora.

ZAGROŻENIA

 • ryzyko kontaktu z osobą zakażoną COVID-19;
 • ryzyko zakażenia COVID-19.

CELE

 • zminimalizowanie ryzyka przenoszenia i zakażenia COVID-19 podczas udziału w Zawodach

DZIAŁANIA

 • ograniczenie kontaktu międzyludzkiego i grupowania się ludzi;
 • stosowanie obowiązku zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra) oraz zasłaniania ust i nosa – według aktualnie obowiązujących obostrzeń;
 • regularne stosowanie środków do dezynfekcji.

ŚRODKI

 • zapewnienie środków ochrony osobistej (PPE) dla osób oficjalnych, sędziów i personelu organizatora (maseczki, rękawiczki);
 • zapewnienie środków do dezynfekcji w obiektach i miejscach użytkowanych przez organizatora (min. Biuro Zawodów, Biuro Prasowe, Badanie Kontrolne, Punkty Sędziowskie)

ZASADY UDZIAŁU

Zawody odbywać się będą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i postanowieniami obowiązującymi w dniach rozgrywania zawodów.

Każdy Uczestnik przed wzięciem udziału w Zawodach musi poinformować Organizatora o swoim aktualnym stanie zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Zawodach.

W tym celu każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dot. stanu zdrowia na druku udostępnionym przez organizatora oraz jeżeli zajdzie taka konieczność, także poddaniu się bezdotykowemu badaniu temperatury ciała, które przeprowadzone będzie przez personel organizatora. Wynik badania zostanie odnotowany w stosownym protokole.

W przypadku uzyskania temperatury pow. 38° C albo odmowy poddania się w/w bezdotykowemu badaniu temperatury ciała, osoba ta nie zostanie dopuszczona do dalszego udziału w Zawodach, a wniesione opłaty nie zostaną zwrócone.

Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych wytycznych i procedur:

 • każdy Uczestnik musi się zapoznać z treścią niniejszego dokumentu;
 • każdy Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu, Regulaminu Zawodów, Regulaminów obiektów i terenów na którym odbywają się Zawody i powszechnie obowiązującego prawa;
 • każda Uczestnik zobowiązuje się poddać poleceniom i wytycznym personelu Organizatora oraz personelu obiektów i terenów, na których odbywają się Zawody;
 • na terenie Zawodów mogą przebywać wyłącznie dopuszczeni Uczestnicy;
 • zaleca się ograniczenie personelu zawodników do niezbędnego minimum;
 • Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscach wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i przestrzegania obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego, w szczególności zachowania dystansu społecznego i gromadzenia się w max. 5-osobowych grupach;
 • zabrania się Uczestnikom niepotrzebnego grupowania się oraz przemieszczania się pomiędzy zespołami, zawodnikami i wyznaczonymi przestrzeniami;
 • każdy Uczestnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej (oprócz środków zapewnionych przez organizatora) i zachowywać wymagany dystans społeczny. Obowiązkowe jest stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos, przez cały czasu udziału w Zawodach (obowiązek ten nie dotyczy zawodników w trakcie rywalizacji sportowej). Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych;
 • każdy Uczestnik musi posiadać własne środki dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością;
 • każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekującym oraz powtarzania tej czynności zgodnie z wytycznymi personelu Organizatora i personelu obiektów oraz terenów, na których odbywają się Zawody.

Za prawidłowe przeszkolenie i bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących podczas Zawodów odpowiada Uczestnik.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym podpisem oświadczam, że:

 • zapoznałem/zapoznałam się i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich postanowień dokumentu “ WARUNKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS Rajd Festiwalowy, 05-06.06.2021r.;
 • znane jest mi potencjalne ryzyko związane z udziałem w sporcie samochodowym i akceptuję, że ryzyko to może prowadzić do utraty zdrowia i/lub życia;
 • w związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma istniejącego zagrożenia epidemicznego;
 • uczestniczę w Zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność;
 • jestem fizycznie i psychicznie zdolny/zdolna do wzięcia udziału w Zawodach;
 • nie jestem objęty/objęta obowiązkową kwarantanną lub izolacją;
 • obecnie nie mam żadnych objawów COVID-19 i nie miałem/miałam kontaktu z nikim wykazującym jego objawy w ciągu ostatnich 14 dni;
 • jeżeli w trakcie trwania Zawodów zacznę wykazywać objawy COVID-19, niezwłocznie wycofam się w bezpieczny sposób z dalszego udziału w Zawodach i powiadomię o tym fakcie personel Organizatora, wskazując osoby, z którymi miałem/miałam kontakt podczas Zawodów;
 • zrzekam się, w najszerszym dozwolonym zakresie, praw do wszelkich roszczeń za jakiekolwiek straty i/lub szkody i/lub krzywdy, które mogą się zdarzyć podczas Zawodów mi samemu/samej, jak i moim osobom towarzyszącym. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, członków personelu Organizatora, właścicieli i personelu obiektów oraz terenów na, których odbywają się Zawody oraz innych zgłoszonych Uczestników,
 • zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty szkód, które będą konsekwencją moich czynów,
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (Automobilklub Opolski) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

IMIĘ: ………………………………………………..

NAZWISKO: ………………………………………………..

ZAWODNIK / CZŁONEK ZESPOŁU / MEDIA / OSOBA OFICJALNA / SĘDZIA / PERSONEL ORGANIZATORA*
*zaznacz prawidłowe

NR STARTOWY*: …………
*dotyczy ZAWODNIKA/CZŁONKA ZESPOŁU

NR TELEFONU: ………………………………………………..

Data i miejsce:

………………………………………………..

Podpis (Czytelny)

………………………………………………..

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
Regulamin Serwisu    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ